Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

 

Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice

nabízí služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují uživatelům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány jejich potřeby a zvyky. Poskytujeme např. pomoc při osobní hygieně, při udržování domácnosti, s přípravou a podáním jídla, zajistíme nákupy a pochůzky, doprovody k lékaři, na úřady apod. Samozřejmostí je poskytování sociálního poradenství a pomoc při jednání s úřady. Na přechodnou dobu zapůjčíme kompenzační pomůcky: francouzské hole, sedačky do vany, vozíky, toaletní židle a pomůžeme při nácviku jejich používání. Při poskytování služeb spolupracujeme také s lékaři, rodinou a dalšími institucemi. Služby jsou poskytovány na základě smlouvy s uživatelem. Na jejich úhradě se podílí uživatel podle platného Sazebníku Pečovatelské služby Vinohrady - Vršovice. Uživatel má možnost požádat sociální odbor městské části ve svém bydlišti o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.

 

Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Vinohrady – Vršovice je poskytovat v domácím prostředí podporu a pomoc seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost. Pomáháme jim zachovávat kvalitu jejich života, snižovat osamělost a podporovat jejich kontakty s okolím. Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o zlepšování nebo zachování soběstačnosti uživatelů služeb, možnosti rozhodovat o naplňování jejich individuálních potřeb a o to, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.

Pečovatelská služba Vinohrady – Vršovice – Diakonie ČCE – SKP v Praze poskytuje služby v oblasti Prahy 1, 2, 3 a 10.

 

Cíle:                    

  • podporovat uživatele služeb vést běžný způsob života
  • umožnit uživatelům služeb setrvat co nejdéle v domácím prostředí
  • pomáhat uživatelům služeb ke snížení izolace a sociálního vyloučení

 

Cílová skupina:   

  • senioři nad 65 let se sníženou soběstačností vč. lidí s demencí, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
  • dorost a dospělí se zdravotním postižením se sníženou soběstačností, kteří potřebují z důvodu zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb

 

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

  • žadateli, který nebydlí v dosahu působení pracoviště /výjimku je možné učinit na přechodnou dobu v době nenaplněné kapacity pracoviště/
  • žadatelům v akutním stádiu psychického onemocnění, které znemožňuje uzavřít s ním smlouvu
  • žadateli, jehož agresivní chování je překážkou vyjednávání o pečovatelské službě a splnění podmínek obsažených ve smlouvě

 

Principy poskytovaných služeb

Pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti:

1.   
Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází

Při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace.

 
2.    Zachování mlčenlivosti

Svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím. 

3.   
Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí

Snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolávat obavy z omezování vlastních práv uživatele. Veškeré vnitřní předpisy jsou vytvořeny tak, aby k porušování práv nedocházelo.

4.   
Respektování jeho názoru i přesvědčení a uplatnění vlastní vůle, partnerský přístup

Při poskytování služeb je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem. Uživatel je podporován k aktivní spoluúčasti na formulování svých přání a potřeb. 

5.   
Individuální přístup k potřebám uživatele služeb

Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání a poskytování pečovatelské služby máme vždy na zřeteli jeho priority.

 6.    Podpora nezávislosti uživatele a jeho odpovědnosti za vlastní život

Služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti a volíme takový přístup, který nevytváří závislost člověka na službě, ale naopak ho podporuje v odpovědném postoji k řešení jeho situace. 

7.   
Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele

Průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby. Jeho žádosti o změny v poskytované službě neprodleně řešíme. 

8.   
Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele

Pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali uživatelovy vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.

 

Provozní doba:
pondělí – pátek    8:00 – 18:30
víkendy, svátky:   7:00 – 13:30
Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.

sazebník ke stažení zde 

formulář Žádosti poskytování pečovatelských služeb ke stažení zde

Kontakt:
Pečovatelská služba Vinohrady - Vršovice
Kozácká 24/23
101 00 Praha 10 - Vršovice
tel.: 271 740 448
mobil: 777 734 179, 777 734 169
e-mail: vrsovice.skp@diakonie.cz


 

 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU