Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Přihlášení uživatele

 

Pečovatelská služba Ďáblice

nabízí pečovatelské služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují uživatelům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány jejich potřeby a zvyky.

Kontakt:
Pečovatelská služba Ďáblice
Ke Kinu 159/7
182 00 Praha 8 - Ďáblice
tel: 283 910 424, 
mobil: 777 734 178
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek    8:00 – 17:30
Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.
Sazebník ke stažení zde

Formulář Žádosti poskytování pečovatelských služeb ke stažení zde 

 

Kde působíme: Praha 8 –  Ďáblice, Čimice, Bohnice, Dolníc Chabry, Březiněves, Kobylisy a horní části Libně, Praha - Čakovice a Praha 9 - Prosek a Střížkov

Aktualita 2013:

 • Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřujeme od října 2013 provozní dobu i na víkendy a svátky.  

 • Po dohodě s obecním úřadem došlo od 1. ledna 2013 ke změně využívání jídelny v Obecním domě v Ďáblicích, kde PS Ďáblice sídlí. Jídelnu bude obec využívat nyní k jiným účelům. Z tohoto důvodu nenabízíme od 1. 1. 2013 podávání obědů v jídelně, ale všechny obědy dovážíme klientům do jejich domácnosti, resp. si mohou oběd vyzvednout v přípravně obědů.

 

Poskytujeme:

Pomoc při zajištění základních životních potřeb, pomoc při osobní hygieně, dovoz a podání jídla, nákupy, pomoc při udržování domácnosti a další.

Dopravu autem a doprovod i pro lidi na invalidním vozíku například k lékaři, na úřady apod.

Podávání obědů v jídelně pečovatelské služby.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu: toaletní židle, invalidní vozík, chodítka, francouzské hole. V případě zájmu pomůžeme s nácvikem používání pomůcky.

Uživatel se podílí na úhradě služby podle platného Sazebníku pečovatelské služby Ďáblice. Uživatel má možnost požádat sociální odbor městské části ve svém bydlišti o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.


Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Ďáblice je poskytovat v domácím prostředí podporu a pomoc seniorům, lidem a dětem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost. Pomáháme jim zachovávat kvalitu jejichživota, snižovat osamělost a podporovat jejich kontakty s okolím. Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o zlepšování nebo zachování soběstačnosti uživatelů služeb, možnosti rozhodovat o naplňování jejich individuálních potřeb a o to, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.


Cíle:                    

 • podporovat uživatele služeb vést běžný způsob života
 • umožnit uživatelům služeb setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • pomáhat uživatelům služeb ke snížení izolace a sociálního vyloučení

Cílová skupina:   

 • senioři nad 65 let se sníženou soběstačností vč. lidí s demencí, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
 • dorost a dospělí se zdravotním postižením, kteří potřebují z důvodu snížené soběstačnosti podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
 • rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 7 let, které potřebují z důvodu zdravotního stavu dítěte fyzickou pomoc a rodina sama péči nezvládá. 

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • žadateli, kterýnebydlí v dosahu působení pracoviště /výjimku je možné učinit na přechodnou dobu v době nenaplněné kapacity pracoviště/
 • žadatelům v akutním stádiu psychického onemocnění, které znemožňuje uzavřít s ním smlouvu
 • žadateli, jehož agresivní chování je překážkou vyjednávání o pečovatelské službě a splnění podmínek obsažených ve smlouvě

Principy poskytovaných služeb

Pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti:


1.     
Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází

Při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace. 

2.     
Zachování mlčenlivosti

Svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím. 

3.     
Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí

Snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolávat obavy z omezování vlastních práv uživatele. Veškeré vnitřní předpisy jsou vytvořeny tak, aby k porušování práv nedocházelo.

4.     
Respektování jeho názoru i přesvědčení a uplatnění vlastní vůle, partnerský přístup

Při poskytování služeb je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem. Uživatel je podporován k aktivní spoluúčasti na formulování svých přání a potřeb.

 5.      Individuální přístup k potřebám uživatele služeb

Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání a poskytování pečovatelské služby máme vždy na zřeteli jeho priority. 

6.     
Podpora nezávislosti uživatele a jeho odpovědnosti za vlastní život

Služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti a volíme takový přístup, který nevytváří závislost člověka na službě, ale naopak ho podporuje v odpovědném postoji k řešení jeho situace.

7.     
Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele

Průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby. Jeho žádosti o změny v poskytované službě neprodleně řešíme.
 
8.      Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele

Pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali uživatelovy vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.

 

 

 

 

 

 

                                              

Logo OPZ barevné

 

     

                                 

                                    logo_divoké_husy

  

  MČ Praha 10     

          

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU
Diakonie ČCE Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecky kraj Plzeňský kraj Jihočeský kraj Vysočina Pardubický kraj Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezsky kraj Středočeský kraj Praha