Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze

Dříve či později se musíme změřit a střetnout s křehkostmi a slabostmi v sobě i v druhých.

Cestou je vzájemné přijetí a respekt. Největší utrpení je to, co doléhá na duši, skličuje ji a odnímá lásku. Pocit zklamání či zrady vyjevuje zranitelnost, slabost a bezbrannost.

 

 

               

 Sledujte nás i na Twitteru 

Podpořte nás!

Podpořte nás!

Zasláním finančního daru na účet 3596666359/0800, variabilní symbol 38  pomůžete sociálně slabým a ohroženým rodinám.

"Důstojnost každého člověka je dána jeho lidstvím.

Ne tím, jak je kdo úspěšný a výkonný.

Každý člověk je hoden toho, aby se s ním zacházelo jako se vzácným obrazem"

(kazatel Miloš Rejchrt, Ranní slovo ČRo Vltava, 26. 5. 2013).

Přihlášení uživatele

 

Pečovatelská služba Ďáblice

nabízí pečovatelské služby zaměřené na zlepšení nebo udržení kvality života seniorů se sníženou soběstačností a lidí se zdravotním postižením. Naše služby umožňují uživatelům strávit maximální délku života ve svém vlastním domácím prostředí, kde jsou respektovány jejich potřeby a zvyky.

Kontakt:
Pečovatelská služba Ďáblice
Ke Kinu 159/7
182 00 Praha 8 - Ďáblice
tel: 283 910 424, 
mobil: 777 734 178, 777 734 179 
e-mail: dablice.skp@diakonie.cz

Provozní doba:
pondělí – pátek    8:00 – 17:30
Dle dohody lze zajistit též v jinou dobu.
Sazebník ke stažení zde

Formulář Žádosti poskytování pečovatelských služeb ke stažení zde 

 

Kde působíme: Praha 8 –  Ďáblice, Čimice, Bohnice, Dolníc Chabry, Březiněves, Kobylisy a horní části Libně, Praha - Čakovice a Praha 9 - Prosek a Střížkov

Aktualita 2013:

 • Na základě opakovaného zájmu občanů rozšiřujeme od října 2013 provozní dobu i na víkendy a svátky.  

 • Po dohodě s obecním úřadem došlo od 1. ledna 2013 ke změně využívání jídelny v Obecním domě v Ďáblicích, kde PS Ďáblice sídlí. Jídelnu bude obec využívat nyní k jiným účelům. Z tohoto důvodu nenabízíme od 1. 1. 2013 podávání obědů v jídelně, ale všechny obědy dovážíme klientům do jejich domácnosti, resp. si mohou oběd vyzvednout v přípravně obědů.

 

Poskytujeme:

Pomoc při zajištění základních životních potřeb, pomoc při osobní hygieně, dovoz a podání jídla, nákupy, pomoc při udržování domácnosti a další.

Dopravu autem a doprovod i pro lidi na invalidním vozíku například k lékaři, na úřady apod.

Podávání obědů v jídelně pečovatelské služby.

Zapůjčení kompenzačních pomůcek na přechodnou dobu: toaletní židle, invalidní vozík, chodítka, francouzské hole. V případě zájmu pomůžeme s nácvikem používání pomůcky.

Uživatel se podílí na úhradě služby podle platného Sazebníku pečovatelské služby Ďáblice. Uživatel má možnost požádat sociální odbor městské části ve svém bydlišti o příspěvek na péči, který je určen na úhradu nákladů za sociální služby.


Poslání:

Posláním Pečovatelské služby Ďáblice je poskytovat v domácím prostředí podporu a pomoc seniorům, lidem a dětem se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost. Pomáháme jim zachovávat kvalitu jejichživota, snižovat osamělost a podporovat jejich kontakty s okolím. Poskytováním pečovatelských služeb se snažíme o zlepšování nebo zachování soběstačnosti uživatelů služeb, možnosti rozhodovat o naplňování jejich individuálních potřeb a o to, aby mohli co nejdéle zůstat v domácím prostředí.


Cíle:                    

 • podporovat uživatele služeb vést běžný způsob života
 • umožnit uživatelům služeb setrvat co nejdéle v domácím prostředí
 • pomáhat uživatelům služeb ke snížení izolace a sociálního vyloučení

Cílová skupina:   

 • senioři nad 65 let se sníženou soběstačností vč. lidí s demencí, kteří potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
 • dorost a dospělí se zdravotním postižením, kteří potřebují z důvodu snížené soběstačnosti podporu a pomoc jiné osoby k zajištění svých potřeb
 • rodiny s dětmi se zdravotním postižením od 7 let, které potřebují z důvodu zdravotního stavu dítěte fyzickou pomoc a rodina sama péči nezvládá. 

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • žadateli, kterýnebydlí v dosahu působení pracoviště /výjimku je možné učinit na přechodnou dobu v době nenaplněné kapacity pracoviště/
 • žadatelům v akutním stádiu psychického onemocnění, které znemožňuje uzavřít s ním smlouvu
 • žadateli, jehož agresivní chování je překážkou vyjednávání o pečovatelské službě a splnění podmínek obsažených ve smlouvě

Principy poskytovaných služeb

Pečovatelská služba se při své práci řídí hodnotami shrnutými do následujících principů, které považuje za svůj závazek vůči veřejnosti:


1.     
Zachování lidské důstojnosti uživatele služeb bez ohledu na situaci, ve které se nachází

Při výběru pracovníků a dalším vzdělávání klademe velký důraz na jejich schopnosti uplatňovat etické zásady organizace. 

2.     
Zachování mlčenlivosti

Svěřené údaje chráníme před jejich zneužitím. 

3.     
Respektování práv uživatele a ochrana jeho soukromí

Snížená soběstačnost a nezbytnost podpory jinou osobou může vyvolávat obavy z omezování vlastních práv uživatele. Veškeré vnitřní předpisy jsou vytvořeny tak, aby k porušování práv nedocházelo.

4.     
Respektování jeho názoru i přesvědčení a uplatnění vlastní vůle, partnerský přístup

Při poskytování služeb je přístup pracovníků založen na partnerském vztahu s uživatelem. Uživatel je podporován k aktivní spoluúčasti na formulování svých přání a potřeb.

 5.      Individuální přístup k potřebám uživatele služeb

Každý člověk je jedinečný ve svých potřebách. Při vyjednávání a poskytování pečovatelské služby máme vždy na zřeteli jeho priority. 

6.     
Podpora nezávislosti uživatele a jeho odpovědnosti za vlastní život

Služby uživatelům poskytujeme v míře odpovídající jejich soběstačnosti a volíme takový přístup, který nevytváří závislost člověka na službě, ale naopak ho podporuje v odpovědném postoji k řešení jeho situace.

7.     
Pružné reagování na aktuální potřeby uživatele

Průběžně sledujeme veškeré změny u uživatele, které mohou mít vliv na jeho aktuální potřeby a průběh služby. Jeho žádosti o změny v poskytované službě neprodleně řešíme.
 
8.      Zachování nestrannosti k rodinným vztahům uživatele

Pracovníci vystupují v kontaktu s uživatelem tak, aby nenarušovali uživatelovy vztahy v jeho rodině, s přáteli, sousedy apod.


 

 

 

 

 

                

 

     

                                 

                                    

 

                 

Praha Na Dlani

  

Kudyznudy.cz - tipy na výlet =

   

NAZEV WEBU